Razvojne institucije Pokolpja
  • Razvojna regija Jugovzhodna Slovenija

Razvojna regija Jugovzhodna Slovenija je po površini največja razvojna regija v Sloveniji. Njena površina meri 2675 km2, kar pomeni 13,2 % celotne površine Slovenije, obsega kar 15 % slovenskih gozdov in 10 % kmetijskih površin. Po številu prebivalcev je na petem mestu med slovenskimi regijami s 141.547 prebivalci, kar je 7 % prebivalstva Slovenije, in obsega 20 občin. Regionalno središče je Novo mesto.

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja delujeta 20-članski svet regije, ki ga sestavljajo župani vseh občin v regiji, in 46-članski regionalni razvojni svet. Regija je sprejela regionalni razvojni program za obdobje 2007–2013.

  • Območno razvojno partnerstvo Pokolpje

Območno razvojno partnerstvo Pokolpje (v nadaljnjem besedilu: ORP Pokolpje) sestavlja sedem občin v Beli krajini in na Kočevskem (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel,  Črnomelj, Semič in Metlika), ki imajo skupaj 46.549 prebivalcev. Namen ORP Pokolpje je priprava in izvajanje skupnih projektov za hitrejši razvoj območja. Na tem območju je velika potreba po novih delovnih mestih zlasti zaradi prestrukturiranja gospodarstva. Namen razvojnega partnerstva je tudi krepitev razvojnih struktur, ki bodo skupaj izvajale čezmejne projekte na obeh straneh meje. Predvsem pa je namen povezovanja hitrejši razvoj manj razvitih območij v manjših občinah v regijah. ORP Pokolpje se je oblikovalo s ciljem, da se za ta del regije pripravi poseben območni razvojni program kot več povezanih projektov.

  • Razvojne institucije

Podporni instituciji, ki že opravljata razvojne pospeševalne naloge za ORP Pokolpje, so:

Razvojni informacijski center Bela krajina

Podjetniški inkubator Kočevje

RC Kočevje Ribnica d.o.o.

Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod za promocijo turizma in podjetništva v Beli krajini. Zavod je bil ustanovljen leta 2004, da bi spodbujal razvoj in promocije podjetništva ter turizma. Svetuje in pomaga pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte, opravljanje storitev za pravne osebe in podjetnike posameznike. Pomaga in svetuje pri trženju izdelkov in storitev, povezuje razpoložljive zmogljivosti v razvoju in raziskavah, organizira in usposablja, pripravlja in izvaja strategije razvoja turizma in malega gospodarstva, oblikuje celovito turistično ponudbo ipd. na celotnem področju Bele krajine. Javni zavod med drugim opravlja tudi naloge lokalnega podjetniškega centra (LPC) na območju občine Črnomelj.

 


Podjetniški inkubator Kočevje na območju Kočevskega omogoča ugodnejši najem prostorov in ponudbo upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v inkubatorju. V okviru razvojnega partnerstva Pokolpje boPIKvzpostavil podjetniško infrastrukturo v skladu z mrežnim konceptom, storitve pa bodo izpopolnjene z vsebinami priprave in izvajanja razvojnih projektov.

RC Kočevje Ribnica, d.o.o., je družba za razvoj in svetovanje, ki je bila ustanovljena z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva na območju občin: Kočevje, Ribnica, Sodražica, Velike Lašče, Dobrepolje, Loški Potok, Kostel in Osilnica. RC Kočevje Ribnica nudi podjetnikom in ostalim zainteresiranim posameznikom in institucijam informiranje in splošno podjetniško svetovanje, je ena izmed vstopnih točk VEM, kjer je možna registracija podjetij in samostojnih podjetnikov, nudi pomoč pri pripravi projektov in prijavah na razpise, pomoč pri dostopu do finančnih virov za realizacijo razvojnih programov (garancijska shema, mikrokrediti) ter pomoč pri odpravi administrativnih ovir podjetnikov. Organizira izobraževanja in delavnice, skrbi za prenose dobrih praks ter vključevanje v regionalne projekte območja. RC Kočevje Ribnica je tudi upravljavec Lokalne akcijske skupine LAS »Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe«.

 

  • Razvojni svet za Belo krajino in Kočevsko

Razvojni svet za Belo krajino in Kočevsko (v nadaljnjem besedilu: svet) je neformalna oblika dela vlade. Ustanovljen je bil kot odgovor na nastale krizne razmere v Beli krajini in na Kočevskem, ki so se pokazale v visoki stopnji brezposelnosti in drugih neugodnih kazalnikih razvoja na tem območju. Na zahtevo po posebnem razvojnem zakonu za Pokolpje se je vlada odzvala z ustanovitvijo razvojnega sveta, ki ga sestavljajo vabljeni člani vlade, gospodarstveniki, predstavniki civilne družbe in župani tega območja. Vodi ga ministrica, pristojna za regionalni razvoj. Ustanovljen je bil 5. 3. 2010 v Ljubljani zaradi oblikovanja strategije in da bi predlagal ter obravnaval ukrepe za razvoj tega območja. Za opravljanje nalog je svet oblikoval ožje usklajevalno telo. Delovanje sveta je mogoče obravnavati tudi kot preizkušanje novega zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja med njegovo pripravo. Izkušnje, pridobljene v Pokolpju, so bile uporabljene pri pripravi predloga zakona in jih bo mogoče uporabiti tudi v drugih regijah in območjih v Sloveniji.