Ukrepi programa Pokolpje 2016

Iz dolgoročnih razvojnih prednosti Pokolpja in zastavljenih ciljev izhaja sedem ukrepov, s katerimi bodo doseženi cilji programa POKOLPJE 2016:

-    Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011 do 2016 v višini 20.000.000 evrov, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom, izvede pa ga Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko;

-    Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve;

-    Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje v Pokolpju na podlagi 28. člena zakona, ki ga izvede Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko;

-    Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja se dodelijo v okvirni višini 2,2 milijona evrov v okviru Ukrepov 311 in 312 iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 in se izvedejo tako, da se s pomočjo meril za izbor pri ocenjevanju projektov na javnih razpisih prijaviteljem iz Pokolpja dodelijo dodatne točke - izvedba Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

-    Ukrep 5: Garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite podjetjem v Pokolpju v okviru regijske garancijske sheme za jugo vzhodno Slovenijo v okvirni višini 2.500.000 evrov, ki ga izvede Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko;

-    Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju v okvirni višini 254.102.024 evrov, ki ga izvede Ministrstvo za promet. Vrednost in letna dinamika financiranja projektov se določi z državnim proračunom;

-    Ukrep 7: Elektroenergetska infrastruktura v Pokolpju v okvirni višini 7.585.000 evrov. Vrednost in letna dinamika financiranja projektov se določi z načrti razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji.