TRIS Kanižarica Črnomelj

Tehnološko Razvojno Industrijsko Središče Kanižarica

TRIS_logo

 

Poslovna cona TRIS-Kanižarica je namenjena novim domačim in tujim vlagateljem. Predstavlja nadgradnjo obstoječe industrijske cone na območju rudnika Kanižarica v zapiranju, v kateri delujejo številna uspešna podjetja. Območje se nahaja jugozahodno od naselja Črnomelj, ob regionalni cesti Kanižarica – Vinica. Razdeljeno je na širše in ožje območje. Ožje območje rudnika je vizualno razdeljeno še na zgornji in spodnji plato, ki se nahaja ob regionalni cesti. Namenjeno je za proizvodno-poslovno in storitveno cono. V osrednjem delu tega območja je upravna stavba rudnika in razstavni prostor nekdanjih rudniških objektov (vhodna jama, stolp…) z muzejem. Ostale površine so pozidane s proizvodnimi objekti. Širše območje cone je v fazi saniranja posledic rudarjenja, ki bo v bližnji prihodnosti namenjeno za širitev poslovne cone.

Na območju Poslovne cone TRIS-Kanižarica je po predvidenem zazidalnem načrtu na voljo večje število zemljišč v velikosti od 2.000 m2 do 10.000 m2, katerih lega omogoča združevanje posameznih enot glede na potrebe investitorja. Skupna velikost cone je 106 ha. Od tega je na ožjem območju že pozidanih 25 ha površin, za gradnjo pa je razpoložljivih še 45 ha zemljišča. Trenutno deluje na področju poslovne cone TRIS 25 podjetij, ki zaposlujejo 220 ljudi. Vsi novozgrajeni objekti so večjih tlorisnih in vertikalnih gabaritov, namenjeni poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Okolica objektov je urejena. Ob vhodu v cono je urejeno parkirišče za tovornjake. Ostala parkirna mesta so zagotovljena na vsaki parceli posebej. Interne oskrbne in povezovalne ceste so asfaltirane. Območje je infrastrukturno opremljeno. Na območju je zgrajeno vodovodno, ločeno kanalizacijsko, električno, telekomunikacijsko in plinsko omrežje ter javna razsvetljava. Komunalno-energetski in telekomunikacijski vodi so speljani ob prometnicah. Organiziran je reden odvoz odpadkov. Utrjena tla na območju industrijske cone niso izpostavljena poplavam in omogočajo hitro ter varno gradnjo.

V bližini je železniška proga Novo mesto – Črnomelj – Karlovac (Hrvaška). V okviru avtocestnega programa RS je predvidena izgradnja tretje razvojne osi, ki bo povezovala regionalna središča v Avstriji, Sloveniji in Hrvaški in bo omogočila navezavo cestnega prometa na glavne evropske prometne smeri.

 

TRIS skica

 

Informacije:

  • Občina Črnomelj, Trg  svobode 3, 8340 Črnomelj

T: 07 30 61 100

E: info@crnomelj.si

W: www.crnomelj.si

  • Rudnik kanižarica v zapiranju d.o.o., Kanižarica 41, 8340 Črnomelj

T: 07 35 40 135

E: rudnik@siol.net

W: www.rudnik-kanizarica.si

e-tiskovine:

odlok: