Pristop CLLD

LAS LEADER LOGOTIP NOVI

CLLD

Community Led Local Development

oziroma v prevodu

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

je

-       nov razvojni pristop priložnost, ki ga je Evropska komisija ponudila na izbiro državam članicam (gre torej za nadgradnjo pristopa LEADER),

-       je orodje za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajen poseg z različnimi viri financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev.

V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

V programskem obdobju 2014–2020 se namreč CLLD uresničuje preko na novo oblikovanih LAS. Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Tematska področja ukrepanja so:

1. Ustanavljanje novih delovnih mest:

 • razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest,
 • razvoj socialnih storitev na podeželju,
 • dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom,
 • povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig,

2. Osnovne storitve na podeželju:

 • razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev,
 • razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo,
 • razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo,

3. Varstvo okolja:

 • projekti povezani z ohranjanjem narave,
 • projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine,
 • spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije,
 • dejavnosti okoljskega ozaveščanja,

 4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.


Zastavljeni cilji v Strategiji lokalnega razvoja (SLR) bodo morali izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti našega območja ter naslavljati dejanske izzive območja. Načrtovane aktivnosti morajo prispevati k doseganju lokalnih ciljev in potreb, kar prispeva tudi k doseganju ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. 

 

Projekti bodo morali prispevati tudi k doseganju horizontalnih ciljev povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

 

LAS LEADER NOVI


POMEMBNA DOKUMENTACIJA: