Davčne olajšave

Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje

Pričele se bodo uveljavljati ob davčnem obračunu leta 2013. Izvajalec ukrepa bo Davčna uprava Republike Slovenije (DURS).


Lahko jih bodo uveljavljali delodajalci, ki:

 • dosegajo dohodek iz dejavnosti
 • imajo sedež v Pokolpju
 • tu dejansko opravljajo ekonomsko aktivnost
 • so zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in zavezanci za dohodnino.


Zavezanci si bodo lahko zmanjševali davčno osnovo in s tem davek, če bodo najmanj za dvanajst mesecev zaposlili brezposelno osebo, ki:

 • v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve ali
 • nima dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali
 • je starejša od 50 let ali
 • je pripadnik etnične manjšine ali
 • se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.


Delodajalci bodo lahko uveljavili zmanjšanje davčne osnove za 70 odstotkov stroškov tega delavca (bruto plača in obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost), vendar največ v višini davčne osnove in do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči.

Zavezanci bodo lahko za investiranje uveljavljali zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, vendar le za investicije v Pokolpju in največ v višini davčne osnove in do najvišje dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Znižanje davčne osnove za investiranje bodo lahko uveljavljali tudi zavezanci, ki bodo opremo pridobili na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe;

Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt v Pokolpju in ne sme odsvojiti sredstev, za katera je uveljavil olajšavo za investiranje najmanj pet let po zaključku investicije, če gre za veliko podjetje in najmanj tri leta po zaključku investicije, če gre za srednje veliko ali malo podjetje.

Zavezanec, ki želi izkoristiti olajšavo za investiranje, mora prispevati k investiciji lastna sredstva najmanj v višini 25 odstotkov njene vrednosti.

Davčne olajšave za zaposlovanje

Davčne olajšave za zaposlovanje se bodo lahko pričele uveljavljati z davčnim obračunom leta 2013 za zaposlitve, sklenjene 20.3.2012 in kasneje. Povrnil jih bo DURS.

Lahko se bodo uveljavljale za zaposlitev brezposelnih oseb, ki:

 • v preteklega pol leta niso imele redno plačane zaposlitve ali
 • nimajo dokončane višje srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja ali
 • so starejše od 50 let ali
 • so pripadniki etnične manjšine ali
 • se štejejo kot invalidi v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.

Davčna olajšava za zaposlovanje se uveljavlja v obliki zmanjšanja davčne osnove za 70 odstotkov stroškov brezposelne osebe (stroški bruto plače, povečane za obvezne prispevke delodajalca za brezposelno osebo).

Zaposlitev brezposelne osebe pri zavezancu mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih. Upravičene izjeme predstavljajo primeri nadomestitve izpraznjenih delovnih mest zaradi prostovoljnega odhoda delavca, nezmožnosti opravljanja dela, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa, starostne upokojitve ali zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja iz krivdnih razlogov na strani delavca, razen če je razlog negativna ocena poskusnega dela. Število zaposlenih pri upravičencu se preverja na osnovi izmenjave podatkov v uradnih evidencah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za ugotovitev neto povečanja števila zaposlenih se primerjata podatka o številu zaposlenih zadnji dan pred dnem zaposlitve prikrajšanega delavca pri zavezancu in o številu zaposlenih 12 mesecev pred tem datumom.

Davčne olajšave za zaposlovanje se lahko uveljavlja največ za prvih 12 mesecev po zaposlitvi!!! Spodbude in davčne olajšave za zaposlovanje lahko zavezanec za istega delavca uveljavlja samo enkrat.

Najvišji dovoljen znesek državnih pomoči znaša 50 odstotkov stroškov plače posameznega delavca, obračunanih za posamezno leto.
Strošek plače posameznega delavca je osnova za izračun intenzivnosti dodeljene državne pomoči in zajema neto plačo, obvezne prispevke iz plače, akontacijo dohodnine in obvezne prispevke na plačo, kot je to določeno v 15. točki 2. člena Uredbe 800/2008/ES.

V primeru, da pred potekom 12 mesečnega obdobja delavec odpove delovno razmerje, lahko zavezanec uveljavlja spodbudo le za čas dejanskega dela delavca pri zavezancu. V primeru, da zavezanec odpove delavcu delovno razmerje pred potekom 12 mesečnega obdobja, ni upravičen do uveljavljanja davčne olajšave za zaposlovanje.

Zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za zaposlovanje, predloži kot prilogo k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ali obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje.

Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje (pdf; 219,3 KB)


Pravna podlaga


Davčne olajšave za investiranje

Davčne olajšave za investiranje se bodo lahko pričele uveljavljati z davčnim obračunom leta 2013 za investicije, ki so se pričele 17.2.2012 in kasneje. Povrnil jih bo DURS.

Zavezanec lahko za investiranje uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, vendar le za investicije v Pokolpju in največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči. Znižanje davčne osnove za investiranje v skladu s tem členom lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki opremo pridobi na podlagi finančnega najema z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe.

Zavezanec mora ohraniti investicijski projekt v problemskem območju z visoko brezposelnostjo in ne sme odsvojiti sredstva, za katera je uveljavil olajšavo za investiranje, najmanj pet let po zaključku investicije, če gre za veliko podjetje in najmanj tri leta po zaključku investicije, če gre za srednje veliko ali malo podjetje. Če zavezanec odsvoji ali prenese iz Pokolpja sredstvo, za katerega je izkoristil davčno olajšavo za investiranje, pred iztekom rokov iz prejšnjega odstavka, mora v davčnem obdobju, v katerem izvrši prenos ali odsvojitev, za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo. Za ugotavljanje odsvojitve ali prenosa se uporabljajo določbe osmega in devetega odstavka 55. a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in sedmega odstavka 66. a člena Zakona o dohodnini.

Do olajšave za investiranje niso upravičeni zavezanci iz sektorjev premogovništva, jeklarstva, sintetičnih vlaken, pridelave kmetijskih proizvodov in ribištva ter družbe v težavah. Za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva se ne šteje nakup prevozne opreme v sektorju transporta. Zavezanec, ki želi izkoristiti olajšavo za investiranje, mora prispevati k investiciji lastna sredstva najmanj v višini 25 odstotkov vrednosti investicije.

Zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za investiranje, predloži kot prilogo k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ali obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje.

Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje (pdf; 205,5 KB)


Pravna podlaga


Dolžnost in način vrnitve davčnih olajšav

Zavezanec mora za znesek izkoriščene davčne ugodnosti povečati davčno obveznost:

 • če je bila davčna olajšava uveljavljena na podlagi neresničnih podatkov,
 • če je ugotovljena neupravičenost do državne pomoči ali
 • če je zavezanec že prejel pomoč za isti namen.

Nadzor nad uveljavljanjem davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje na problemskem območju, ki jih zavezanec uveljavlja v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ali v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, opravlja Davčna uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, Zakonom o prispevkih za socialno varnost. Nadzor nad uveljavljanjem spodbud za zaposlovanje na problemskem območju opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu z Zakonom o inšpekciji dela.

Podatki o dodeljenih državnih pomočeh v obliki spodbud za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje na problemskem območju se evidentirajo v centralni bazi podatkov o dodeljenih državnih pomočeh v skladu s priglašenimi shemami državnih pomoči.