Javni razpisi

Javni razpisi za Pokolpje

 

Predmet javnih razpisov Pokolpje je sofinanciranje investicij v malih, srednje velikih in velikih podjetjih v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).

Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

Cilj javnih razpisov Pokolpje je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva ali spodbujanje razvoja turizma.

Upravičeni prijavitelji so tisti, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah in izpolnjujejo ostale določene pogoje.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji.

Do sredstev so lahko upravičena tudi podjetja, ki niso registrirana oziroma nimajo registrirane podružnice na območju Pokolpja, pod pogojem, da v kolikor je njihov projekt začetne investicije izbran za sofinanciranje, v šestih mesecih od prejema odločbe o dodelitvi sredstev oziroma do skrajnega roka za izstavitev zahtevka, na področju Pokolpja registrirajo sedež oziroma podružnico, začnejo s poslovanjem in zaposlijo najmanj tri osebe.

Upravičeni stroški: nakup zemljišč - do največ 50 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov, gradnja in nakup objektov, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči: 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Pri majhnih in srednje velikih podjetjih so lahko nabavljena osnovna sredstva tudi stara.

Mala in srednje velika podjetja morajo ohraniti investicijo na območju Pokolpja vsaj 3 leta po končani investiciji, velika podjetja pa vsaj 5 let po končani investiciji.

Novo odprto delovno mesto povezano z investicijo mora ostati na območju Pokolpja vsaj 3 leta od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno za majhna in srednje velika podjetja oziroma v primeru velikih podjetij 5 let.

Nova delovna mesta se upoštevajo, če so ustvarjena v obdobju od oddaje vloge do treh let po zaključku investicije.

Vlagatelji v turizem: morajo urediti nastanitvene kapacitete z vsaj dvema novima ali obstoječima ležiščema. Nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 3 zvezdicami oziroma jabolki, skladno s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Adaptacija obstoječih prenočitvenih kapacitet mora zagotoviti prehod na višjo kategorijo ali zagotoviti dodatno ponudbo, ki mora predstavljati nov turističen produkt ponudnika nastanitvenih kapacitet, prejemnik sredstev bo nastanitveni obrat, za katerega je v okviru tega razpisa pridobil sredstva, registriral pri pristojnemu organu v 30 dneh po končanju investicije in oddajal nastanitvene kapacitete turistom najmanj 5 let po zaključku investicije.