Povračilo prispevkov

Povračilo prispevkov delodajalcem v Pokolpju

Spodbude za zaposlovanje v Pokolpju

Program Pokolpje 2016 vam omogoča tudi spodbude za zaposlovanje v dveh oblikah:

1. davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih – izvaja Davčna uprava RS,

2. povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih – izvajamo na Zavodu RS za zaposlovanje.

Namen je z dodatnimi ukrepi spodbuditi zaposlovanje na območju, kjer je brezposelnost visoko narasla.

Spodbude za zaposlovanje temeljijo na Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, Sklepu o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za Pokolpje in Programu Pokolpje 2016.


Povračilo prispevkov delodajalca

Kaj vam omogoča ukrep?

Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost. Povračilo lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin ukrepa.

Pogodba o zaposlitvi oseb, za katere boste uveljavljali povračilo prispevkov delodajalca, mora biti sklenjena v obdobju od 21. 3. 2012 do 31. 12. 2016. To je v obdobju veljavnosti predpisov, ki omogočajo povračilo prispevkov v Pokolpju. 

Kdo so ciljne skupine?

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate za zaposlitev tistih, ki so pri nas prijavljeni med brezposelnimi in sodijo v eno od naslednjih skupin:

 1. v preteklega pol leta niso imeli redno plačane zaposlitve,
 2. nimajo dokončane višje srednje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja (to pomeni, da imajo končano ali nedokončano osnovno šolo),
 3. so starejši od 50 let,
 4. so pripadniki etnične manjšine (npr. romske skupnosti) ali
 5. se štejejo kot invalidi v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov (v skladu z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide – Uradni list RS, št. 10/2005, 43/2005).

Pri tem ni potrebno, da osebe prebivajo v Pokolpju, prihajajo lahko tudi od drugod. Pomembno je, da ustrezajo ciljnim skupinam in da se zaposlijo oziroma opravljajo delo v Pokolpju.

Kako se izvaja povračilo?

Zaposlitev brezposelnih iz prvih štirih ciljnih skupin

Povrnemo vam plačane prispevke delodajalca v dejanski višini za obdobje enega leta. Z osebami morate skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto neprekinjeno in jih za to obdobje tudi ohraniti v zaposlitvi.

Zaposlitev invalidov v kvotnem sistemu – peta ciljna skupina

Povrnemo vam plačane prispevke delodajalca v dejanski višini za vsako leto zaposlitve invalida, vendar najdlje do 31. 12. 2016 oziroma do izteka veljavnosti predpisov, ki omogočajo povračilo prispevkov.

Prvo leto zaposlitve se začne z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto oziroma najmanj za celotno obdobje, za katerega uveljavljate povračilo prispevkov za zaposlitev invalidov. Ravno tako morajo invalidi ostati zaposleni pri vas neprekinjeno najmanj eno leto oziroma najmanj za celotno obdobje, za katerega uveljavljate povračilo.

Zaposlitev s krajšim delovnim časom

Če osebe iz ciljnih skupin zaposlite s krajšim delovnim časom, vam povrnemo plačane prispevke delodajalca sorazmerno glede na dejanski obseg njihove zaposlitve.

Pomembno:

Povračilo prispevkov uveljavljate za nazaj, in sicer:

 • v enkratnem znesku – po enem letu zaposlitve brezposelne osebe (iz prvih štirih ciljnih skupin) ali
 • vsako leto – po izteku vsakega leta zaposlitve invalida v kvotnem sistemu (peta ciljna skupina), vendar najdlje do 31. 12. 2016.

Kdo lahko uveljavlja povračilo prispevkov?

Do povračila prispevkov delodajalca ste upravičeni delodajalci (podjetja), ki se ukvarjate s tržno dejavnostjo, pri tem pa:

 • imate sedež v Pokolpju in tam dejansko opravljate dejavnost oziroma
 • imate stalno ali začasno prebivališče v Pokolpju in tam dejansko opravljate dejavnost (velja za delodajalce, ki opravljate dejavnost, za katero ni registrskega organa ali druge predpisane evidence).

Pri tem morate izpolnjevati še en pogoj:

 • da zaposlitev osebe iz ciljne skupine pri vas predstavlja neto povečanje števila zaposlenih (glede na povprečje v zadnjih 12 mesecih). Predstavljati mora torej novo, dodatno zaposlitev in ne nadomeščanja predhodno zaposlenih.

Izjeme iz upravičenih razlogov so nadomestitve izpraznjenih delovnih mest zaradi: prostovoljnega odhoda zaposlenih, nezmožnosti opravljanja dela, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa, starostne upokojitve ali izredne odpovedi delovnega razmerja iz krivdnih razlogov zaposlenega (razen negativne ocene poskusnega dela).

Na kratko:

Povračilo prispevkov lahko uveljavljate delodajalci, ki se ukvarjate s tržno dejavnostjo in imate sedež ali prebivališče v Pokolpju, za dejavnosti, ki jih tam dejansko opravljate. Zaposlitev osebe, za katero uveljavljate povračilo, mora pri vas predstavljati novo, dodatno zaposlitev (razen upravičenih izjem).

Kaj zajema Pokolpje?

Na območje Pokolpja sodite delodajalci, ki imate sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče v eni od naslednjih občin:

 • Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica,
 • Črnomelj, Metlika, Semič.

Kdo ni upravičen do povračila?

Povračila prispevkov ne morete uveljavljati:

 • če poslujete v sektorju premogovništva;
 • če ste družba v težavah (po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah).

Kdaj uveljavljate povračilo?

Povračilo prispevkov uveljavljate na podlagi vloge. Predložite jo na našo območno službo, ki je pristojna glede na občino vašega sedeža oziroma prebivališča.

Za Pokolpje sta pristojni območni službi:

 • Ljubljana – za občine Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica,
 • Novo mesto – za občine Črnomelj, Metlika in Semič.

Vlogo za uveljavljanje povračila predložite za nazaj, in sicer:

 • v 30 dneh po tem, ko se izteče eno leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe (iz prvih štirih ciljnih skupin) oziroma
 • v 30 dneh po tem, ko se izteče vsako leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi invalida v kvotnem sistemu (peta ciljna skupina), vendar največ za obdobje zaposlitve do konca leta 2016.

Navedenega 30-dnevnega roka ne smete zamuditi. Njegova zamuda bi pomenila izgubo pravice do uveljavljanja povračila prispevkov delodajalca.

Kako uveljavljate povračilo?

Vlogo za povračilo prispevkov pripravite in oddate na objavljenem obrazcu: Vloga za povračilo prispevkov z izjavami (spremenjena: 28. 11. 2013). Priložiti morate tudi vsa potrebna dokazila.

Pri pripravi vloge so vam lahko v pomoč:

Če boste zaposlili invalida v kvotnem sistemu zaposlovanja, si poglejte Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/2005, 43/2005).

O vaši vlogi odločimo z odločbo, izdano v upravnem postopku.

Ne pozabite:

Če vam zaposlena oseba odpove delovno razmerje pred iztekom 12 mesecev, lahko uveljavljate povračilo prispevkov delodajalca le za obdobje njene dejanske zaposlitve pri vas.

Če vi kot delodajalec odpoveste delovno razmerje zaposleni osebi pred iztekom 12 mesecev, niste upravičeni do povračila prispevkov delodajalca.

Združljivost z drugimi spodbudami:

Če zaposlite osebo iz ciljne skupine, lahko zanjo poleg povračila prispevkov delodajalca uveljavljate tudi davčno olajšavo za zaposlovanje.

To pomeni, da se obe spodbudi za zaposlovanje seštevata. Vendar skupna prejeta sredstva za spodbujanje zaposlovanja iste osebe ne smejo presegati najvišje dovoljene meje državnih pomoči, to je 50 % stroškov plače zaposlene osebe za posamezno leto. Stroški plače zajemajo neto plačo, obvezne prispevke iz plače (prispevke delojemalca), akontacijo dohodnine in obvezne prispevke na plačo (prispevke delodajalca).

Povračila prispevkov ne morete uveljavljati za osebo, za katero ste že pridobili subvencijo za zaposlitev v okviru aktivne politike zaposlovanja. Lahko pa povračilo prispevkov kombinirate z drugimi programi aktivne politike zaposlovanja, ki ne pomenijo zaposlitve, na primer z usposabljanjem na delovnem mestu.

Kontaktne osebe:

Povračilo prispevkov delodajalca
 

SPLOŠNE INFORMACIJE

 • Zavod RS za zaposlovanje, Infotočka Za Pokolpje, Ana Kukić, vodja projekta: ana.kukic@ess.gov.si,

INFORMACIJE GLEDE PRIPRAVE VLOGE

Davčne olajšave za zaposlovanje
 

VEČ INFORMACIJ