Razpisi Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Kmeti in podjetniki iz območja Pokolpja imajo 10 odstotnih točk prednosti na razpisih Ministrstva za kmetijstvo in okolje pri ukrepih:

  • ukrep 311 (diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti)
  • ukrep 312 (podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij)

Ukrep 311: diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti


Cilj ukrepa je prispevati  k  razvoju  dopolnilnih  in  dodatnih  dejavnosti  na kmetijah.  To  bo  omogocilo  zacetek  ali  posodobitev opravljanja  nekmetijske  dejavnosti,  spodbudilo  ustvarjanje novih  delovnih  mest  in  dodatnih  virov  dohodka  na kmetijah.  Hkrati  bo  prispevalo  k  izboljšanju  socialnih  in ekonomskih razmer na kmetiji.

Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotnih točk.

Vlagatelji so lahko clani kmetijskega gospodinjstva
, ki so:
 
  • fizicne  osebe,  ki  imajo  stalno  prebivališce  na  naslovu  sedeža  kmetijskega gospodarstva - kmetije in so nosilci dopolnilne dejavnosti na tej kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,
  • pravne osebe, ki v casu oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.
 
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti poleg kmetijske dejavnosti, registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore.
Kmetijska gospodarstva morajo biti dejavna. 

Ukrep 312: podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij na podeželju


Cilj ukrepa je s podporo ustanavljanju in razvoju mikropodjetij pospešiti ustanavljanje novih delovnih mest, dvigniti podjetniške veščine in upravljavska znanja ter izboljšati stanje na področju podjetništva na podeželju.

Stopnja pomoči znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotnih točk.

Vlagatelji so lahko mikropodjetja, ki so:

  • samostojni podjetniki posamezniki, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva,
  • zavodi, gospodarske družbe ali zadruge, ki nimajo sedeža dejavnosti na naslovu sedeža dejavnega kmetijskega gospodarstva, ne opravljajo kmetijske dejavnosti in niso dejavna kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.
Vlagatelj mora biti registriran za opravljanje tiste SKD dejavnosti, ki je predmet podpore.
Vlagatelj mora imeti sedež dejavnosti in lokacijo naložbe izven naselij, ki imajo status mesta.