Projekti

Razvoj turističnih produktov in digitalna promocija Bele krajine

Naslov operacije: Razvoj turističnih produktov in digitalna promocija Bele krajine

OPIS in aktivnosti v operaciji:

Z operacijo bomo v letih 2018 in 2019 na območju turistične destinacije Bela krajina razvili turistične produkte ter jih na izbranih trgih promovirali preko digitalnih medijev. Aktivnosti katere bomo izvedli v sklopu operacije so skladne s Strategijo razvoja turizma v destinaciji Bela krajina 2018-2022, s Strategijo trajnostne rasti Slovenskega turizma 2017-2021 ter prispevajo k ciljem Slovenske strategije.

V sklopu aktivnosti za razvoj turističnih produktov bomo razvili šest novih integralnih turističnih produktov, tri pet zvezdična turistična doživetja ter analizirali in predlagali ukrepe za izboljšanje kakovosti desetim obstoječim turističnih produktom. V sklopu razvoja novih produktov bodo potekala izobraževanja in delavnice, oblikovane bodo grafične predloge za namene digitalne promocije destinacije, vzpostavljena skupina ekspertov za izboljšanje kakovosti turističnih produktov ter ogled dobrih praks. Razvoj integralnih Razvoj integralnih turističnih produktov ter 5 zvezdičnih doživetij je skladen z nosilnimi produkti makroregije Osrednja Slovenija in Ljubljana, kateri pripadamo, in se vežejo na dogodke, kulturo, krožna potovanja in gastronomijo.

V sklopu aktivnosti za vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalne promocije turistične ponudbe bomo izvedli izobraževanja za namene izboljšanje digitalne promocije in prodaje, prenovili spletni portal skladno s smernicami Slovenske turistične organizacije, pripravili grafične predloge za spletni portal, socialna omrežja in e-pošto, poenotili e-mailing liste, izdelali Strategijo digitalne komunikacije turistične destinacije Bela krajina s pripadajočim uredniškim koledarjem ter jo izvajali.

Na podlagi izdelane analize ključnih novih trgov in ciljnih skupin izdelali ukrepe za promocijo. Pridobili bomo foto in video gradivo za namene promocije preko digitalnih orodij, predvsem družbenih omrežij, oblikovali vsebine za digitalno promocijo s pripadajočimi prevodi. Za namen analitike, večje učinkovitosti ter izboljšanje uporabniške izkušnje bomo implementirali digitalna orodja za doseganje omenjenih ciljev.

V sklopu aktivnosti informiranja in komuniciranja bomo izvajali aktivnosti in ukrepe Strategije digitalne komunikacije turistične destinacije Bele krajine ter oglaševali na izbranih tujih trgih.

Cilji operacije:

 • RAZVOJ IN OBLIKOVANJE NOVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV TER IZBOLJŠANJE OBSTOJEČE TURISTIČNE PONUDBE BELE KRAJINE
 • VZPOSTAVITEV SODOBNIH DIGITALNIH ORODIJ IN DIGITALNA PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE
 • DVIG ŠTEVILA TUJIH OBISKOVALCEV TER POVEČANJE NJIHOVE POTROŠNJE

Pričakovani rezultati operacije:

 • Razvoj 6 novih integralnih turističnih produktov.
 • Razvoj 3 novih 5-zvezdičnih produktov.
 • Izobraževalne delavnice za turistične ponudnike (uporaba digitalnih orodij, digitalni marketing..).
 • Strokovna ekskurzija ter ogled dobrih praks v tujini za turistične ponudnike Bele krajine.
 • Pridobitev novih fotografij ter kratkih promocijskih filmov destinacije Bela krajina.
 • Izdelana aplikacija virtualne resničnosti.
 • Analiza in evalvacija že obstoječih turističnih produktov in ponudbe v destinaciji.
 • Vzpostavitev novih ter prenova starih digitalnih komunikacijskih orodij.
 • Tržna analiza ter spletno oglaševanje po tujih trgih.

Trajanje operacije: 22 mesecev

Januar 2018 – Oktober 2019

Celotna vrednost operacije: 271.916,66 EUR

Sofinanciranje s strani Občine Črnomelj: 33. 926,67 EUR

Sofinanciranje s strani Občine Metlika: 22.617,78 EUR

Sofinanciranje s strani Občine Semič: 11.308,89 EUR

Programsko financiranje Evropskega sklada za regionalni razvoj: 90 % (202.425,00)

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj

Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

Naslov operacije: Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi

Akronim operacije: Nerajski lugi

Naziv nosilca operacije: Razvojno informacijski center Bela krajina

Ostali partnerji v operaciji: Občina Črnomelj in FS Dragatuš

OPIS in aktivnosti v operaciji (kratko):

Nerajski lugi so zavarovani kot naravni rezervat v Krajinskem parku Lahinja. Gre za močvirnat svet, med katerim izstopajo karbonatna nizka barja z navadno reziko in bazična nizka barja z vlažnimi travniki, ki so v Beli krajini prava redkost. Območje je tudi pomemben del evropskega omrežja območij Natura 2000.

S svojo pestrostjo naravnih in kulturnih vrednot ter manjšimi naložbami v parku lahko pripravimo inovativne programe ter tako povečamo turistični obisk v parku. Zaradi številnih posegov v okolje, predvsem pa zaradi opuščanja kmetijske rabe so nekateri habitati (predvsem vlažna travišča) v slabem stanju, ogrožene pa so tudi redke rastlinske in živalske vrste. Ta problem je viden v Nerajskih lugih, ki je eno od zelo pomembnih mokrišč v parku. Zaradi opuščanja rabe in posledično neprehodnosti ni mogoče več obiskovalce voditi in jim predstavljati ta del parka.

Namen operacije je izdelati novi turistični produkt – učno pot na kateri bodo obiskovalci spoznali pomen Nerajskih lugov v tem okolju. Pot se prične in konča v info centru – v vstopni točki KP Lahinja, kjer bo obiskovalec dobil vse potrebne informacije za na pot (primer: interaktiven vodnik po poti).

S pomočjo aktivnosti v operaciji bomo omogočili obiskovalcem lažji dostop do Nerajskih lugov ter jim hkrati z inovativnim pristopom predstavili učno pot Nerajski lugi. Tako bomo ob rastišču navadne rezike postavili leseni podij in opazovalnico za ptice. Predvideli smo košnjo navadne rezike in čiščenje grmovne zarasti. Za boljšo interpretacijo Nerajskih lugov in v njih živečih živalskih in rastlinskih vrst bomo izvedli delavnice ter popis in kartiranje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.

Učno pot Nerajski lugi bomo popestrili tudi z animacijo, ki jo bomo izvedli na začetku poti. Člani FS Dragatuš bodo uprizorili prikaz življenja prebivalcev in pri tej igri bodo lahko sodelovali tudi obiskovalci. Igra se bo uprizarjala občasno in po dogovoru.

Z novonastalim promocijskim materialom, ki ga bomo delili obiskovalcem parka in tudi lokalnem prebivalstvu bomo pripomogli k osveščanju o pomembnosti Nerajskih lugov v tem okolju ter predstavitvijo učne poti kot turistični produkt.

Cilja operacije:

Glavna cilja operacije sta:

 • obiskovalcem približati vsebino mokrišč na individualni ravni oz. jim dati možnost bogatega individualnega ogleda z inovativnim pristopom na terenu
 • vključiti lokalno prebivalstvo v upravljanje parka, s tem se bo izboljšalo stanje rastlinskih in živalskih vrst in HT ter povečala povezanost in zavedanje lokalnega prebivalstva o pomenu njihovega območja za varovanje narave;

Pričakovani rezultati operacije:

 • Izdelana 2 turistična programa, ki zajemata učno pot Nerajski lugi;
 • Opremljen info center – začetek in zaključek učne poti;
 • Urejeni Nerajski lugi in pokošeno rastišče navadne rezike bosta omogočila obiskovalcem boljši pogled na območje in nenazadnje tudi lažji dostop do mokrišča;
 • Izdelan leseni podij in opazovalnica za ptice bosta omogočila obiskovalcem parka in tudi lokalnim prebivalcem boljši dostop do mokrišča in razumevanje Nerajskih lugov kot pomemben habitat za ogrožene živalske in rastlinske vrste;
 • Izdelan scenarij za igro in nabavljenih 12 kostumov za predstavitev življenja prebivalcev in njihovih običajev in navad;
 • Ozaveščeni obiskovalci in lokalno prebivalstvo o pomenu Nerajskih lugov v okolju ter prikaz bogate etnološko/kulturne preteklosti s pomočjo promocijskega materiala, delavnic, animacij, prireditve…

Trajanje operacije: 19 mesecev

Celotna vrednost operacije: 133.906,63 €

Višina upravičenih stroškov: 119.988,40 €

Lastna sredstva partnerjev v operaciji: 23.997,68 €

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Gregor Šmalcelj, tel.: 040 842 717 (RIC Bela krajina)

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Za vsebino na spletni strani www.ric-belakrajina.si je odgovoren Razvojno informacijski center Bela krajina. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja

Naslov operacije: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Krajinskem parku Lahinja

Akronim operacije: KP Lahinja – učilnica v naravi

Naziv nosilca operacije: Razvojno informacijski center Bela krajina

Ostali partnerji v operaciji: Občina Črnomelj in Društvo sončno kolo

OPIS in aktivnosti v operaciji (kratko):

Krajinski park Lahinja spada med manjše parke (259 ha površine), hkrati pa s svojo pestrostjo naravnih in kulturnih vrednot daje možnost učilnice v naravi, tako za otroke kot odrasle. Območje je tudi v mreži NATURA 2000. Zaradi številnih posegov v okolje, predvsem pa zaradi opuščanja kmetijske rabe so nekateri habitati (vlažna travišča, obrežna vegetacija) v slabem stanju, ogrožene pa so tudi redke živalske vrste (močvirska sklednica, močvirski cekinček in hribski urh).

Namen operacije je ozavestiti tako lokalno prebivalstvo kot obiskovalce o pomenu in skrbi Krajinskega parka Lahinja ter jih seznaniti s posebnimi metodami ravnanja v naravi, s pomočjo katerih se lahko ohranijo ogrožene rastlinske in živalske vrste ter njihovi habitati.

V okviru operacije bomo izoblikovali nove turistične produkte, poglobili našo skrb pri ohranjanju narave in varovanju okolja ter z manjšimi naložbami popestrili ponudbo v parku. Obiskovalci parka si bodo preko 360 stopinjske tehnologije območje parka lahko ogledali kar iz stola. Gre za moderen in inovativen pristop ter nov segment turistične ponudbe. S pomočjo tovrstne tehnologije si bo obiskovalec lahko ogledal stvari, ki jih drugače v parku ne more videti (kot primer: notranjost kraške jame Zjot, življenje na »Plavčevi domačiji« nekoč, nekatera kmečka opravila…).

Ker park v katerem začenja svojo pot reka Lahinja brez pomoči lokalnega prebivalstva ne bi bil to kar je, bomo v času operacije izvedli tudi dve delavnici, ki bosta povezani s tematiko kmetijstva in zdravega življenja. Prav tako pa bomo aktivno delali in s prebivalci parka sodelovali na animacijah, ki so sestavni del inovativne turistične ponudbe.

Da bo obisk vstopne točke v park postal še prijetnejši in zanimivejši načrtujemo z manjšimi gradbenimi deli obnoviti info center v Velikem Nerajcu, s slamo bomo prekrili enega od hisov ter v bližini info centra postavili ekološke sanitarije za obiskovalce parka.

Cilja operacije:

 • Nove turistične vsebine doživljajskega »zelenega« turizma (z uspešno izvedenimi aktivnosti v operaciji bomo obiskovalcem parka pripravili nove doživljajske vsebine »zelenega« turizma, za različne strukture obiskovalcev – družine z otroci, upokojenci, manjše zaključene skupine, individualne obiskovalce…)
 • Interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine (z aktivnostmi v operaciji, predvsem z interpretacijskimi vsebinami bomo ozaveščali tako lokalno prebivalstvo kot obiskovalce o ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine v parku).

Pričakovani rezultati operacije:

 • Izdelana 2 turistična programa;
 • Obnovljen info center kot vstopna točka parka za obiskovalce in dva belokranjska hisa ter nakup dveh ekoloških sanitarij;
 • Izdelani kratki promocijski filmi v virtualni resničnosti;
 • V naravi postavljenih 7 interpretacijskih orodij v izobraževalne namene ter za prikaz naravne in kulturne dediščine na sami poti oziroma v parku;
 • Ozaveščeno prebivalstvo in obiskovalci o ogroženosti rastlin in živali ter njihovi habitatov s pomočjo promocijskega materiala, delavnic, prireditve…

Trajanje operacije: 10 mesecev

Celotna vrednost operacije: 82.552,26 €

Višina upravičenih stroškov: 57.952,26 €

Lastna sredstva partnerjev v operaciji: 14.488,07 €

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Gregor Šmalcelj, tel.: 040 842 717 (RIC Bela krajina)

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Za vsebino na spletni strani www.ric-belakrajina.si je odgovoren Razvojno informacijski center Bela krajina. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Naslov projekta: Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Akronim projekta: Črna človeška ribica

Številka projekta: 33152-115/2017

Čas trajanja projekta: začetek marec 2018 , zaključek november 2018.

Nosilec projekta: Zupančič d.o.o

Partnerji projekta:
Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, RIC Bela krajina in Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajina.

Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta
S projektom želimo informirati javnost o fenomenu črne človeške iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Ob tem želimo razviti novo turistično lokaliteto doživljajskega zelenega turizma na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik, ki je edina lokacija, kjer je črno podvrsto možno opazovati v naravi. Ključni cilj je ureditev lokacije ob izviru Jelševnika za izvajanje doživljajskega zelenega turizma. Urejena bo pot do izvira in opazovalnega šotora, kjer bo možno opazovati črno človeško ribico v naravi. Na domačiji Zupančič bo izvedena predstavitev človeške ribice z več vsebinskimi interpretacijskimi točkami. Izvedeno bo tudi izobraževanja in osveščanje javnosti z organizacijo naravoslovnih dni za šolsko mladino (6), predstavitve za javnost (5), pripravljen zloženkami (2), članki (5) in projektna spletna stran. Po končanem projektu bo zagotovljena trajnost, ustvarjeni bodo pogoji za nadaljnje izvajanje aktivnosti, zagotovljena je tudi možnost ustvarjanja novih delovnih mest, trženje in možnost vključevanja drugih lokalnih ponudnikov. V projekt se poleg nosilca, lastnika lokacije, vključujejo štirje partnerji. Z ureditvijo lokalitete edinstvene živalske podvrste se bo povečala prepoznavnost narave Bele krajine v slovenskem in svetovnem merilu.

Naloge RIC BK

Javni zavod RIC Bela krajina bo kot partner v projektu sodeloval pri naslednjih aktivnosti:

 • Aktivnost 3: Promocija in obveščanje o projektu:
  • priprava razpisa za izdelavo celostne grafične podobe projekta (CGP);
  • sodelovanje z izdelovalcem in oblikovalcem spletne strani za namene obveščanja o projektu;
  • sodelovanje pri pripravi novinarske konference.
   • Aktivnost 4: Izvedba interpretacij narave:
    • sodelovanje pri pripravi zloženke: predstavitev lokacije;
    • sodelovanje pri pripravi zloženke: predstavitev naravoslovnih dni;
    • organizacija novinarske konference;
    • sodelovanje pri izdelavi rolo panoja;
    • sodelovanje pri promocijskem materialu: razglednice, magneti, majice
   • Aktivnost 5: Oblikovanje in predstavitev turističnega produkta:
    • sodelovanje pri oblikovanju turističnega produkta;
    • sodelovanje pri izobraževanju vodnikov za namene interpretacije vsebine turističnega produkta;
    • sodelovanje pri izdelavi vsebin turističnega produkta za objavo na spletni strani;
    • odkup 20 fotografij.

Koordinator projekta s strani RIC BK:

Lidija Balkovec, področni svetovalec I
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

telefon: 05 933 58 92
E-pošta: lidija.balkovec@ric-belakrajina.si

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Za vsebino na spletni strani www.ric-belakrajina.si je odgovoren Razvojno informacijski center Bela krajina. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Igrišče znanja in druženja v Dobličah

Naslov projekta: Igrišče znanja in druženja v Dobličah

Akronim projekta: IZID – Prebujene Dobliče

Številka projekta: 33152 – 6/2018-6

Čas trajanja projekta: začetek marec 2019 , zaključek september 2020.

Nosilec projekta: RIC Bela krajina

Partnerji projekta: Občina Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Krajevna skupnost Dobliče, Gasilsko društvo Dobliče, Športno društvo Dobliče

Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta
Namen operacije je prebivalcem naselja Dobliče zagotoviti urejene površine za skupne namene in potrebe vasi in lokalno prebivalstvo vključiti v razne aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju in dvigu kvalitete življenja v naselju. Za te namene bo izvedbena izgradnja igrišča otroškega igrišča v naselju Dobliče, ki bo glede na zasnovo ureditve večnamensko in bo namenjeno vsem generacijam tako najmlajšim prebivalcem – otrokom in mladini, srednji delovno aktivni populaciji kot tudi starejšim in najstarejšim prebivalcem kraja. Investicija bo izvedbena skladno z izdelanim projektom – idejno zasnovo, tako, da bo izvedba skladna z vsemi zahtevanimi pogoji in standardi, ki jih mora zagotavljati tovrstna infrastruktura.

Na novih večnamenskih površinah bo projektni partner javni zavod Knjižnica Črnomelj izvedel več dogodkov. Izvedene bodo raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine nabirale nova znanja in izkušnje. Za izvedbo dogodkov bo nabavljena potrebna oprema. Z aktivnostjo »Priprav in predstavitev brošure o dobličkem vodovodu« pa bo svoja znanja starejša populacija prenašala na mlajše. Vsa dogajanja v sklopu projekta bodo posneta in predstavljena z v projektu izdelanim predstavitvenim filmom.

Cilja operacije:

Povečanje števila urejenih skupnih površin za dvig kakovosti življenja prebivalcev, kar bomo dosegli z izgradnjo in ureditvijo igrišča, ki bo zgrajeno po predpisanih standardih za otroška igrišča, na njem pa se bodo izvajali programi za vse generacije, ki bodo omogočili dvig kakovosti življenja prebivalcev v naselju Dobliče v občini Črnomelj.

Pričakovani rezultati operacije:

 • Izvedba investicije – izgradnja in ureditev večnamenskega igrišča v Dobličah;
 • Izdelani izobraževalni programi za izvedbo različnih dogodkov;
 • Izvedeni dogodki z različno tematiko pripravljenih za različne ciljne skupine za vse generacije;
 • Izdelana publikacija s predstavitvijo pomembnega vodnega vira za celotno območje Bele krajine;
 • Izdelan predstavitveni film s prikazom kazalnikov oziroma rezultatov projekta ob zaključku projekta

Koordinator projekta s strani RIC BK:

Martina Auguštin, področni svetovalec III
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

telefon: 040 933 284
E-pošta: martina.augustin@ric-belakrajina.si

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Za vsebino na spletni strani www.ric-belakrajina.si je odgovoren Razvojno informacijski center Bela krajina. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ukrep 19.4. - Predstavitev sofinancirane aktivnosti

Naziv aktivnosti:
Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Dolenjska in Bela krajina (Podukrep M19.4)

Opis:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem Strategije lokalnega razvoja, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilj:
obveščanje in informiranje javnosti:

 • o aktualnih zadevah povezanih z LAS,
 • o javnih pozivih LAS,
 • o projektov v izvajanju,
 • o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo projektov,
 • o novostih na območju LAS.

Pričakovani rezultati:
Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Dolenjska in Bela krajina:

 • k identificiranju potreb na območju LAS,
 • v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
 • k doseganju kazalnikov zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
 • k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:
CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, ki se je na ravni EU izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij.
Pristop »od spodaj navzgor« omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev tako imenovanih lokalnih akcijskih skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja.
Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.
V Evropski Uniji je pristop LEADER v praski že vse od leta 1991, v Sloveniji pa se je ta pristop pričel s programskim obdobjem 2007–2013.
Ukrepi LEADER so se izvajali na 95 % ozemlja RS. Odobrenih je bilo več kot 1.400 projektov.

CLLD dejstva:

 • Je pristop/metoda, ki jo je kot novost v programskem obdobju 2014–2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje.
 • Omogoča reševanje razvojnih izzivov s pomočjo multiplikativnih učinkov pri povezovanju ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.
 • CLLD se uresničuje preko na novo oblikovanih LAS.
 • Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.
 • V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja so:

 1. Ustanavljanje novih delovnih mest
 2. Osnovne storitve na podeželju
 3. Varstvo okolja
 4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16 in 23/18)
Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

CLLD omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. V ta namen LAS pripravi in izvaja Strategijo lokalnega razvoja, ki temelji na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih in endogenih razvojnih potencialih območja. Tak pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

CLLD s kombinacijo različnih virov financiranja omogoča LAS izvedbo celovitih in kompleksnejših operacij, ki niso strogo omejene na podeželska območja, ampak vključujejo tudi ribiška in mestna naselja. Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da namenijo več pozornosti tudi tistim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala.
Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si

Vir sofinanciranja:
Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Dolenjska in Bela krajina upravičena do največ 500.000,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP.

Povezave:
Program razvoja podeželja - PRP (http://www.program-podezelja.si/)
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)