Aktualno

Objavljen je Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike 2021

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.

Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji:

 • znak za okolje EU – EU ECOLABEL,
 • Bio Hotels,
 • Green Globe,
 • Green Key,
 • Travelife,
 • Ecocamping,
 • World of Glamping Green,
 • Hostelling International Quality & Sustainability in
 • L.E.A.F.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.300, 56.101, 56.102 in 56.105, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat.

Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo določenega znaka lahko kandidira za uvedbo drugega znaka za isti nastanitveni objekt ali gostinski obrat, v kolikor je pridobil zadevni znak, ali istega znaka za drugi nastanitveni objekt ali gostinski obrat. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva ista znaka za različne nastanitvene objekte ali gostinske obrate ali za dva različna znaka za isti objekt/obrat.

Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt ali gostinski obrat.

Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 150.000,00 evrov.


Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega/trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike lahko dosega največ 5.000,00 EUR za posamezen objekt in znak.


Upravičeni so naslednji stroški:

 • Stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka,
 • stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in zdravje gostov,
 • stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.


Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2021. Sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

Roka za oddajo vlog sta: 5. maj 2021 in 8. september 2021.

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-turisticne-nastanitve-in-gostinske-ponudnike-2/.

Nazaj na: Aktualno