Aktualno

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA KULTURA - STORITVE PREVAJANJA

POVABILO K ODDAJI PONUDB

ZA IZVEDBO PREVAJANJA BESEDILA

V SKLOPU PROJEKTA KULTUR

 1. NAROČNIK POVABILA

Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev.

 1. OPREDELITEV PROJEKTA

Javni zavod RIC Bela krajina je eden od partnerjev v projektu »Tudi dediščina Jastrebarskega in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse«, ki je bil prijavljen na razpis Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Akronim projekta je »kulTura«, njegov cilj pa predstavitev kulturne dediščine s posebej zasnovano turistično turo, ki povezuje kulturne znamenitosti na območju Jastrebarskega in Črnomlja. Zamisel turističnega produkta bo povezala kulturno dediščino z lokalno ponudbo, ki ju bodo obiskovalci izkusili med sprehodom po ulicah, trgih in parkih. Projekt bo hkrati postal primer dobre prakse, ki ga bo mogoče uporabiti tudi v drugih manjših krajih ob slovensko-hrvaški meji.

 1. PREDMET POVABILA

Predmet povabila je izvedba storitev zunanjega strokovnega izvajalca za izvedbo prevodov besedila namenjenega predstavitvi občine Črnomelj, mesta Črnomelj in naravnih ter kulturnih bogastev Bele krajine, iz slovenskega v angleški jezik.

Besedilo, ki je predmet tega povabila, obsega med 33.000 in 35.000 znakov, brez presledkov.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in podroben terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe z DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe mora zajemati izvedbo vseh aktivnosti iz 3. točke. Popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. ČASOVNI IN FINANČNI OKVIR

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti v skladu z dogovorom. Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

Izvajalec mora pregledano besedilo naročniku dostaviti do najkasneje 6. 11. 2019.

 1. PLAČILNI POGOJI

Za izvedbo storitve naročnik izda naročilnico izvajalcu. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije.

 1. MERILA ZA IZBOR

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Pri izboru bo poleg naročnik preverjal tudi reference ponudnika, na podlagi katerih se bo opravil končni izbor. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudbe se predložijo na obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na naslov elektronske pošte: alenka.tomasic@ricbelakrajina.si najkasneje do 31. 10. 2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Alenka Tomašič, tel. 040 728 724, alenka.tomasic@ric-belakrajina.si.

Črnomelj, 28. 10. 2019

Razvojno informacijski center Bela krajina

Peter Črnič, direktor

Nazaj na: Aktualno