Aktualno

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO STORITEV ''CENOVNO POZICIONIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE VODENE TURE PO ČRNOMLJU'' V SKLOPU PROJEKTA KULTURA

 1. NAROČNIK POVABILA

Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na ustreznem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev.

 1. OPREDELITEV PROJEKTA

Javni zavod RIC Bela krajina je eden od partnerjev v projektu »Tudi dediščina Jastrebarskega in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse«, ki je bil prijavljen na razpis Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Akronim projekta je »kulTura«, njegov cilj pa predstavitev kulturne dediščine s posebej zasnovano turistično turo, ki povezuje kulturne znamenitosti na območju Jastrebarskega in Črnomlja. Zamisel turističnega produkta bo povezala kulturno dediščino z lokalno ponudbo, ki ju bodo obiskovalci izkusili med sprehodom po ulicah, trgih in parkih. Projekt bo hkrati postal primer dobre prakse, ki ga bo mogoče uporabiti tudi v drugih manjših krajih ob slovensko-hrvaški meji.

 1. PREDMET POVABILA

Predmet povabila je izvedba storitev zunanjega strokovnega izvajalca za izvedbo storitev za razvoj produkta v sklopu projekta KulTura:

1. Finančna konstrukcij produkta in cenovno pozicioniranje

2. Izobraževanje za vodnike v skladu s skripto ture

3. Izdelava CGP-ja vodene ture ter zasnova rekvizitov

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in podroben terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe z DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe mora zajemati izvedbo vseh aktivnosti iz 3. točke. Popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. ČASOVNI IN FINANČNI OKVIR

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti v skladu z dogovorom. Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. PLAČILNI POGOJI

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije.

 1. MERILA ZA IZBOR

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudbe se predložijo na obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na naslov elektronske pošte: alenka.tomasic@ric-belakrajina.si najkasneje do 14. 9. 2020 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Alenka Tomašič, tel. 040 728 724, alenka.tomasic@ric-belakrajina.sI

Črnomelj, 9.9. 2020

Razvojno informacijski center Bela krajina

Nazaj na: Aktualno