Aktualno

POVABILO ZA ODKUP FOTOGRAFIJ V SKLOPU PROJEKTA KULTURA

 1. NAROČNIK POVABILA

Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev.

 1. OPREDELITEV PROJEKTA

Javni zavod RIC Bela krajina je eden od partnerjev v projektu »Tudi dediščina Jastrebarskega in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse«, ki je bil prijavljen na razpis Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Akronim projekta je »kulTura«, njegov cilj pa predstavitev kulturne dediščine s posebej zasnovano turistično turo, ki povezuje kulturne znamenitosti na območju Jastrebarskega in Črnomlja. Zamisel turističnega produkta bo povezala kulturno dediščino z lokalno ponudbo, ki ju bodo obiskovalci izkusili med sprehodom po ulicah, trgih in parkih. Projekt bo hkrati postal primer dobre prakse, ki ga bo mogoče uporabiti tudi v drugih manjših krajih ob slovensko-hrvaški meji.

 1. PREDMET POVABILA

Predmet povabila je odkup fotografij za potrebe produkta 'Kultura' – Zakladnica:

 1. Mitrej – Rožanec
 2. Pobrežje (okljuk Kolpe in ostanki gradu – drone)
 3. Dragatuš + Dragatuško polje
 4. Kvasica (spomenik + pokrajina)
 5. Vinica + Žeželj
 6. Spominska hiša Otona Župančiča (fotografija hiše zunaj)
 7. Reka Kolpa (panorama, drone)
 8. Otovec – viadukt
 9. Pusti Gradec – cerkev (arhitektura)
 10. Stražnji vrh – cerkev (arhitektura)
 11. Vinorodni okoliši Črnomlja (Plešivica, Tanča gora, Stražnji vrh, Doblička gora, … fotografije krajine, vinogradov, ….)
 12. Belokranjski plitvi kras (fotografije pokrajine, nižinski gozd, vrtače, naselja, razgibanost terena, …)
 13. Marindolski steljniki (fotografija spomladi ali poleti)
 14. Griček (drone posnetek)
 15. Črnomelj (vedute, panorame, drone)
 16. Miliči (cerkev in panorama oz. krajina v ozadju)

 1. POGOJI
 • Fotografija se mora lokacijsko navezovati občino Črnomelj.
 • Fotografija mora biti opremljena z imenom in priimkom avtorja ter lokacijo.
 • Originalna velikost fotografije mora biti minimalno 4032x3024 slikovnih pik oz. obratno.
 • Fotografije ne smejo biti pred tem uporabljene za komercialne namene.
 • Fotografije morajo biti avtorsko delo prijavitelja, prijavitelji z oddajo fotografij naročniku zagotavljajo, da so lastniki in avtorji fotografij in kot taki izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb. Fotografije naj bodo v jpg. ali jpeg. formatu.

Prijavitelji fotografije pomanjšane velikosti (samo za predogled, izbrane originale avtorji dostavijo po podpisu pogodbe) dostavite preko WeTransferja ali elektronske pošte na naslov alenka.tomasc@ric-belakrajina.si ali na elektronskem mediju v TIC Črnomelj (Trg svobode 3, 8340 Črnomelj) najkasneje do 22. 6. 2020.

5. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe z DDV (cena za fotografijo)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe lahko zajema zgolj eno lokacijo iz 3. točke. Popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. ČASOVNI IN FINANČNI OKVIR

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti v skladu z dogovorom. Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. PLAČILNI POGOJI

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije.

 1. MERILA ZA IZBOR

Izvajalec storitve bo izbran glede ustreznost oz. uporabnost ponujene fotografije v skladu z vsebinsko zasnovo razstave Zakladnica.

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudbe se predložijo na ustreznem poljubnem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na naslov elektronske pošte: alenka.tomasic@ricbelakrajina.si najkasneje do 22. 6. 2020 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Alenka Tomašič, tel. 040 728 724, alenka.tomasic@ric-belakrajina.si.

Črnomelj, 16. 6. 2020

Razvojno informacijski center Bela krajina

Barbara Papež Lavrič, direktorica

Nazaj na: Aktualno