Aktualno

Vpliv epidemije koronavirusa na turistično gospodarstvo v Beli krajini

V obdobju epidemije koronavirusa smo na RIC Bela krajina izvedli raziskavo med belokranjskimi turističnimi ponudniki o vplivu epidemije na turistično gospodarstvo v Beli krajini. K sodelovanju v anketi smo povabili 117 turističnih ponudnikov. Da bi v največji meri povzeli realno stanje, je bila anketa izvedena v dveh krogih, in sicer konec marca in v drugi polovici aprila 2020. V prvem krogu je na anketo odgovorilo 52 turističnih ponudnikov, kar predstavlja 44,4 % anketiranih, v drugem krogu pa 30 oz. 25,6 % anketiranih. Odziv ni bil dovolj visok, da bi bili rezultati reprezentativni za celotno destinacijo, odražajo pa mnenje najbolj aktivnih oz. zainteresiranih turističnih ponudnikov.

Največ turističnih ponudnikov (67 %) je v prvem krogu ocenilo, da bodo motnje v poslovanju zaradi epidemije koronavirusa povzročile bodisi zmanjšanje njihovih prihodkov bodisi denarnega toka iz poslovanja za več kot 70 %. V drugem krogu je delež ponudnikov, ki menijo, da se bodo njihovi prihodki zmanjšali za več kot 70 %, upadel za 7 odstotnih točk, za 8 odstotnih točk pa je narasel delež tistih, ki menijo, da se bodo njihovi prihodki zaradi epidemije zmanjšali za več kot 50 %.

Zaradi nastalih razmer je največ turističnih ponudnikov v prvem krogu ocenilo, da bo zmanjšan obseg poslovanja trajal od 3 do 6 mesecev. V drugem krogu ankete se je delež ponudnikov, ki pričakujejo, da bo zmanjšan obseg poslovanja trajal več kot 6 mesecev, že povečal, in sicer za 8 odstotnih točk.

Kot prvi vzrok za zmanjšani obseg poslovanja je v prvem krogu največ anketiranih (87 %) navedlo zmanjšano povpraševanje na domačem trgu, kot drugi vzrok ukrepe vlade za zajezitev epidemije (prepoved poslovanja, zaprtje objektov, omejitve gibanja, …) in kot tretji vzrok zmanjšano povpraševanje iz tujine. V drugem krogu so turistični ponudniki kot prvi vzrok za zmanjšani obseg poslovanja kar z 20 odstotnimi točkami več opredelili ukrepe vlade za zajezitev epidemije. Kot drugi vzrok so navedli zmanjšano povpraševanje na domačem trgu, katerega delež se je glede na prvi krog zmanjšal za 10 odstotnih točk. Kot tretji vzrok so z enakim odstotkom kot v prvem krogu opredelili povpraševanje iz tujine. Poleg zgoraj navedenih glavnih razlogov za zmanjšanje poslovanja, se veliko ponudnikov sooča s težavo postavitve ograj in zaščitnih mrež ob reki Kolpi. Tri četrtine anketirancev v obeh krogih meni, da obstoječe varnostne ograje v določeni meri negativno vplivajo na zmanjšanje njihovega poslovanja.

Za turizem Bele krajine je značilna sezonalizacija poslovanja, kar pomeni, da razglašena epidemija posledično pušča sledi na celoletno poslovanje turističnih ponudnikov. Turistično panogo v Beli krajini v večini zastopajo mikro podjetja, ki zaposlujejo do 5 oseb. Polovica sodelujočih v anketi je mnenja, da bo aktualno krizno stanje vplivalo na odpuščanje delavcev.

Rezultati ankete so skladno z našimi pričakovanji pokazali, da bo epidemija koronavirusa pustila negativne posledice na poslovanje turistične panoge v Beli krajini. Obenem lahko razberemo, da bo po zaključeni epidemiji nastopilo obdobje ekonomske negotovosti, kar se kaže skozi analizo predvidenih opuščanj delovnih mest in večmesečnega zmanjšanja poslovanja. Ocenjujemo, da bo okrevanje turističnega gospodarstva možno le ob skladni podpori pristojnih institucij na nacionalni ravni in združenemu nastopu akterjev turistične ponudbe destinacije Bela krajina pri izvedbi razvojnih in marketinških aktivnosti.

Nazaj na: Aktualno